قابل توجه کلیه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترای محیط زیست

فروش جزوات کنکورمحیط زیست، با هفت سال سابقه درخشان؛ ویرایش جدید آزمون سال 1397

100 %تضمینی، همراه با مشاوره و برنامه ریزی کامل تا روز امتحان


منبع معتبر برای کلیه دروس رشته محیط زیست

رتبه های تک رقمی و دو رقمی کارشناسی ارشد و دکترا را از ما بخواهید

جهت سفارش و تهیه جزوات با شمارههای زیر تماس حاصل فرمایید

09365011721


کل منابع جزوات کنکور کارشناسی ارشد:

شناخت محیط زیست:

1 .اکولوژی، محمود رضا اردکانی

2 .زمین سیاره زنده، دانیل بوتکین، دوارد کلر، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده،

3 .مبانی محیط زیست، کنت وات، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده


اکولوژی حیات وحش:

1 .بوم شناسی ملکولی،جوانا فریلند، ترجمه منصوره ملکیان

2 .روشهای اندازه گیری تنوع زیستی، اجتهادی و همکاران

3 .مبانی زیست شناسی حفاظت، منصوره ملکیان و محمود رضا همامی

4 .بوم شناسی ومدیریت حیات وحش، گرام کالی و انتونی سیکالو،ترجمه منصور مصداقی

5 .جزوات تهران، گرگان، اصفهان، گیلان


آلودگی های محیط زیست:

1 .آلودگی هوا منابع، اثرات و کنترل، منصور غیاث الدین

2 .آلودگی محیط زیست )هوا-آب-خاک-صوت(، مینو دبیری

3 .آلودگی محیط زیست )آب، خاک و هوا(، مجید عرفان منش و مجید افیونی

4 .جزوات تهران، گرگان، اصفهان، گیلان


ارزیابی محیط زیست و GIS:

1 .شالوده آمایش سرزمین ، مجید مخدوم

2 .ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه اطالعات جغرافیایی، مخدوم و همکاران

3 .جزوات تهران، گرگان، اصفهان، گیلان


بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری( پرندگان و پستانداران)

1 .پستانداران ایران، هوشنگ ضیایی

2 .راهنمای پرندگان ایران، جمشید منصوری

3 .راهنمای صحرایی تخم و آشیانه پرندگان، کولین

4 .جزوات تهران، گرگان، اصفهان، گیلان


کل منابع استفاده شده برای جزوات کنکور دکترا:


شناخت محیط زیست:

1 .اکولوژی، محمود رضا اردکانی

2 .زمین سیاره زنده، دانیل بوتکین، دوارد کلر، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده،

3 .مبانی محیط زیست، کنت وات، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده


ارزیابی محیط زیست؛GIS ; RS :

1 .شالوده آمایش سرزمین ، مجید مخدوم

2 .ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه اطالعات جغرافیایی، مخدوم و همکاران

اکولوژی حیات وحش(مدیریت اکولوژیمهرداران و مناطق حفاظت شده 

زیست شناسی حفاظت 

ژنتیک تکمیلی )

1 .بوم شناسی ملکولی،جوانا فریلند، ترجمه منصوره ملکیان

2 .روشهای اندازه گیری تنوع زیستی، اجتهادی و همکاران

3 .مبانی زیست شناسی حفاظت، منصوره ملکیان و محمود رضا همامی،

4 .بوم شناسی ومدیریت حیات وحش، گرام کالی و انتونی سیکالو،ترجمه منصور مصداقی


آلودگی های محیط زیست (آلودگی آب، خاک، هوا؛ آلودگی صنعتی؛ پسماند و مواد زائد)

1 .آلودگی هوا، منابع، اثرات و کنترل، منصور غیاث الدین

2 .آلودگی محیط زیست )هوا-آب-خاک-صوت(، مینو دبیری

3 .آلودگی محیط زیست )آب، خاک و هوا(، مجید عرفان منش و مجید افیونی

4 .آالیندههای آلی، والکر، ترجمه مینوی دبیری


ارزیابی اثرات توسعه و آمایش سرزمین:

1 .سنجش از دور و سامانههای اطالعات جغرافیایی کاربردی با نرم افزار ادریسی،

عبدالرسول سلمان ماهینی

2 .ارزیابی اثرات توسعه با منطق فازی، عبدالرسول سلمان ماهینی

3 .ارزیابی اثرات توسعه، مسعود منوری


قابل توجه کلیه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترای محیط زیست

فروش جزوات کنکورمحیط زیست، با هفت سال سابقه درخشان؛ ویرایش جدید آزمون سال 1397

100 %تضمینی، همراه با مشاوره و برنامه ریزی کامل تا روز امتحان


منبع معتبر برای کلیه دروس رشته محیط زیست

رتبه های تک رقمی و دو رقمی کارشناسی ارشد و دکترا را از ما بخواهید

جهت سفارش و تهیه جزوات با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

09365011721


جزوات کنکور کارشناسی ارشد و دکترای محیط زیست
برای کنکور سال 95

​​​​


جزوات تایپ شده کنکور کارشناسی ارشد محیط زیست


 منابع کتابچه اکولوژی حیات وحش  شامل:


1. اکولوژی، محمد رضا اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران

2. بوم شناسی ملکولی،جوانا فریلند، ترجمه منصوره ملکیان، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاب اول

3. شناخت محیط زیست، زمین سیاره زنده، دانیل بوتکین، دوارد کلر، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاب ششم

4. روشهای اندازه گیری تنوع زیستی، اجتهادی و همکاران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاب اول

5. مبانی زیست شناسی حفاظت، منصوره ملکیان و محمود رضا همامی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول

6. مبانی محیط زیست، کنت وات، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاب ششم

7. بوم شناسی ومدیریت حیات وحش، گرام کالی و انتونی سیکلاو،ترجمه منصور مصداقی، انتشارات آستان،چاب دوم

8. جزوات اکولوژی حیات وحش ، مدیریت حیات وحش ، فنون حیات وحش ، زیست شناسی حفاظت دانشگاه تهران (دکتر کابلی)، دانشگاه گرگان (دکتر رضایی و دکتر وارسته) دانشگاه صنعتی اصفهان (دکتر هماهی و دکتر ملکیان)، دانشگاه گیلان (دکتر نادری).

9. تست های کنکور 74 تا 94

 

منابع کتابچه شناخت محیط زیست شامل:


1. اکولوژی، محمود رضا اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران، 1388.

2. شناخت محیط زیست، زمین سیاره زنده، دانیل بوتکین، دوارد کلر، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاب ششم، 1382.

3.  مبانی زیست شناسی حفاظت، منصوره ملکیان و محمود رضا همامی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاب اول، 1391.

4.  مبانی محیط زیست، کنت وات، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ ششم، 1382.

5. جزوات اکولوژی عمومی، شناخت محیط زیست ، انسان و محیط زیست دانشگاه تهران، دانشگاه گرگان، دانشگاه صنعتی اصفهان

6. تست های کنکور 74 تا 94


 منابع کتابچه ارزیابی و آمایش سرزمین شامل:


1. شالوده آمایش سرزمین ، مجید مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران

2. ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه اطلاعات جغرافیایی، مخدوم و همکاران، انتشارات دانشگاه تهران                     

3. جزوات ارزیابی، ارزیابی اثرات توسعه، لندسکپ اکولوژی دانشگاه تهران (دکتر دانه کار و دکتر جباریان)، دانشگاه گرگان (دکتر ماهینی) دانشگاه صنعتی اصفهان (دکتر سفیانیان و دکتر فاخران)، دانشگاه گیلان (دکتر ثابت رفتار).

4. تست های کنکور 74 تا 94


منابع کتابچه آلودگی های محیط زیست شامل:


1. آلودگی هوا، منابع، اثرات و کنترل، منصور غیاث الدین، انتشارات دانشگاه تهران

2. آلودگی محیط زیست (هوا-آب-خاک-صوت)، مینو دبیری، انتشارات نشر اتحاد، چاب سوم

3. آلودگی محیط زیست (آب، خاک و هوا)، مجید عرفان منش و مجید افیونی، انتشاراتنشر ارکان اصفهان

4. مهندسی کنترل آلودگی هوا (جلد اول و دوم )، اثر نوئل دونورز، ترجمه ایوب ترکیان و کتایون نعمت پور، انتشارات دانشگاه صنایع و معادن ایران،

5. جزوات الودگی هوا، الودگی آب وخاک ، مدیریت مواد زائد جامد: دانشگاه تهران (دکتر خراسانی)، دانشگاه گرگان (دکتر رضایی) دانشگاه صنعتی اصفهان (دکتر میرغفاری).

  1. تست های کنکور 74 تا 94

منابع کتابچه بیولوژی و پرنده شناسی شامل:


1. پستانداران ایران، هوشنگ ضیایی

2. راهنمای پرندگان ایران، جمشید منصوری

3. راهنمای صحرایی تخم و آشیانه پرندگان، کولین

4. جزوات بیولوژی حیوانات شکاری و پرنده شناسی دانشگاه تهران (دکتر کابلی و دکتر علیزاده)، دانشگاه گرگان (دکتر رضایی و دکتر وارسته) دانشگاه صنعتی اصفهان (دکتر هماهی و دکتر ملکیان)، دانشگاه گیلان (دکتر نادری).

  1. تست های کنکور 74 تا 94

در صورت تمایل به تهیه جزوات و مشاوره رایگان با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

09365011721


جزوات تایپ شده دکتری محیط زیست گرایش ارزیابی محیط زیست


 منابع کتابچه ارزیابی شامل:


1. شالوده امایش سرزمین ، مجید مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران

2. ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه اطلاعات جغرافیایی، مخدوم و همکاران، انتشارات دانشگاه تهران                     

3. جزوات ارزیابی ، ارزیابی اثرات توسعه ، لندسکپ اکولوژی دانشگاه تهران دکتر دانه کار، دکتر  جباریان ، دانشگاه  گرگان دکتر ماهینی، دانشگاه اصفهان دکتر سفیانیان ، دکتر  فاخران، دانشگاه گیلان دکتر ثابت رفتار

  1. تست های کنکور 74 تا 93

 منابع کتابچه ارزیابی اثرات شامل:


1. شریعت محمود ، منوری مسعود مقدمه ای بر ارزیابی اثرات زیست محیطی انتشارات ساز مان حفاظت محیط زیست تهران

2. مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست - انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست تهران 1383

3. سی . جی . بارو اصول و روش های مدیریت زیست محیطی مترجم مهرداد اندرودی نشر کنگره تهران  1380

4.     A . Nixon & O . Harrop – Environmental Impact Assessment. RoutledgePob . London

4. تستهای کنکور دکتری 91 تا 93


 جزوات تایپ شده دکتری محیط زیست گرایش تنوع زیستی

 

منابع کتابچه اکولوژی حیات وحش مقطع کارشناسی شامل:


1. اکولوژی، محمود رضا اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران

2. روشهای اندازه گیری تنوع زیستی، اجتهادی و همکاران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول

3. بوم شناسی ومدیریت حیات وحش، گرام کالی و انتونی سیکلاو،ترجمه منصور مصداقی، انتشارات آستان،چاب دوم

4. جزوات اکولوژی حیات وحش ، مدیریت حیات وحش ، فنون حیات وحش ، زیست شناسی حفاظت دانشگاه تهران دکترکابلی، دانشگاه گرگان دکتر وارسته و دکتر رضایی، دانشگاه اصفهان دکتر ملکیان و دکتر همامی، دانشگاه گیلان دکتر نادری

  1. تست های کنکور 74 تا 93

منابع کتابچه اکولوژی حیات وحش مقطع کارشناسی ارشد شامل:


1. ترجمه کتاب روش شناسی بوم شناسی، کربس

2. جزوه دینامیسم جمعیت گرگان ( دکتر وارسته)

3.جزوات اکولوژی تکمیلی دانشگاه تهران دکتر کرمی ، دانشگاه گرگان دکتر وارسته ، دانشگاه اصفهان دکتر ملکیان و دکتر همامی

4. تستهای کنکور دکتری 91 تا 93

منابع کتابچه ژنتیک تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد شامل:


1. مبانی زیست شناسی حفاظت، منصوره ملکیان و محمود رضا همامی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول

2. بوم شناسی ملکولی،جوانا فریلند، ترجمه منصوره ملکیان، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول

3. جزوات ژنتیک تکمیلی دانشگاه تهران دکتر کابلی، دانشگاه گرگان دکتر رضایی


منابع کتابچه تالاب و پرندگان مهاجر شامل:

1. جزوات مدیریت تالاب و پرندگان مهاجر دانشگاه تهران دکتر کابلی، دانشگاه گرگان دکتر وارسته، دانشگاه صنعتی اصفهان دکتر ملکیان و دکتر همامی


منابع کتابچه ارزیابی زیستگاه شامل:


1. کتاب ارزیابی زیستگاه، موریسون و همکاران، ترجمه وارسته و ماهینی، چاپ اول

2.جزوه ارزیابی زیستگاه دانشگاه گرگان دکتر وارسته


جزوات تایپ شده دکتری محیط زیست گرایش آلودگی

 

منابع کتابچه آلودگی شامل:


1. آلودگی هوا، منابع، اثرات و کنترل، منصور غیاث الدین، انتشارات دانشگاه تهران

2. آلودگی محیط زیست (هوا-آب-خاک-صوت)، مینو دبیری، انتشارات نشر اتحاد، چاب سوم

3. آلودگی محیط زیست (آب، خاک و هوا)، مجید عرفان منش و مجید افیونی، انتشاراتنشر ارکان اصفهان

4. مهندسی کنترل آلودگی هوا (جلد اول و دوم )، اثر نوئل دونورز، ترجمه ایوب ترکیان و کتایون نعمت پور، انتشارات دانشگاه صنایع و معادن ایران،

5. جزوات آلودگی هوا، آلودگی آب وخاک: دانشگاه تهران دکتر  خراسانی، دانشگاه گرگان دکتر حسن رضایی، دانشگاه صنعتی اصفهان دکتر میرغفاری

  1. تست های کنکور 74 تا 93

منابع کتابچه آلودگی صنعتی شامل:


1. آلاینده­ ها، بهداشت و استاندارد در محیط زیست، عباس اسماعیل ساری، انتشارات نقش مهر، 1381

2. آلاینده­ های آلی، والکر، ترجمه مینوی دبیری، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 2004

3.  جزوات آلودگی صنعتی اسماعیلی تربیت مدرس، حمیدیان تهران

4.  تست­های کنکور دکتری 91 تا 93

منابع کتابچه پسماند و منابع مکان­یابی و طراحی دفن زباله شامل:


1.  مدیریت مواد زاید خراسانی تهران، میرغفاری اصفهان، شیمی آلاینده ­ها حمیدیان

2.  مدیریت مواد زاید خراسانی تهران، میرغفاری اصفهان، شیمی آلاینده­ ها حمیدیان

3.  تست­های کنکور دکتری 91 تا 93

 

در صورت تمایل به تهیه جزوات و مشاوره رایگان با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

09365011721

 


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد منابع طبیعی (سراسری)

دروس آزمون سراسری محیط زیست

فارغ التحصیلان رشته مهندسی منابع طبیعی ـ محیط زیست برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می‌بایست بر دروس زیر تسلط کامل داشته باشند:

1ـ زبان عمومی و تخصصی

2- آلودگی های محیط زیست

3- اکولوژی حیات وحش

4- شناخت و حمایت محیط زیست

5- ارزیابی محیط زیست

6- بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری

« زبان عمومی و تخصصی »

درس زبان تخصصی و عمومی در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 92 شامل 30 تست بوده و ضریب آن (2) می‌باشد. داشتن حداقل دانش لازم برای سوالات زبان عمومی ضروری است که نیازمند مطالعه گرامر و لغات و اصطلاحات زبان عمومی است همچنین برای پاسخگویی به سوالات تخصصی باید لغات و اصطلاحات زبان تخصصی مربوط به رشته محیط زیست مطالعه شود البته برای این منظور مطالعه دروس تخصصی محیط زیست بخصوص درس شناخت محیط زیست اهمیت دارد.

منابع و مراجع مهم برای درس زبان تخصصی شامل، 1ـ انگلیسی تخصصی و فرهنگ لغات محیط زیست ، دکتر جعفر نوری 2ـ فرهنگ دوسویه علوم محیط زیست ، دکتر منوری می‌باشد. در کتاب زبان عمومی مطالب گرامری و یک سری لغات و اصطلاحات عمومی و همچنین تست‌های عمومی رشته‌های مختلف گنجانده شده و داوطلبان حتی در صورت فراموشی درس زبان می‌توانند خود را به سطح مطلوبی با استفاده از این کتاب برسانند.

« آلودگی محیط زیست »

درس آلودگی‌های محیط زیست در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 92 شامل 30 تست بوده و ضریب آن (2) می­باشد. این درس تلفیقی از 6 واحد درسی شامل 2 واحد آلودگی‌های هوا و صوت و 2 واحد آلودگی‌های آب و خاک و 2 واحد آلودگی‌های مواد زائد جامد می­باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­شود. مباحث این درس شامل آلودگی آب، هوا، صدا، نفت، مواد زائد جامد، خاک می‌باشد که تمرکز اصلی سئوالات در سال 92 مباحث آلودگی آب و هوا می‌باشد.

منابع و مراجع مهم برای درس آلودگی‌های محیط زیست شامل مهندسی محیط زیست ، دکتر عباسپور، آلودگی‌های محیط زیست، دکتر مینو دبیری و آلودگی آب و خاک و هوا، دکتر افیونی می‌باشد که توصیه می‌شود جزوات درسی و کتاب‌های مرتبط با این مباحث نیز برای آزمون کارشناسی ارشد مطالعه شود.

« اکولوژی حیات وحش »

درس اکولوژی حیات وحش در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 92 شامل 30 تست بوده و ضریب آن (2) می‌باشد. این درس تلفیقی از 7 واحد درسی شامل 3 واحد اکولوژی و 2 واحد مبانی مدیریت حیات وحش و 2 واحد فنون و مدیریت حیات وحش می­باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­شود. مباحث این درس به طور کلی شامل اکولوژی و مدیریت حیات وحش می‌باشد که بیشترین سوالات مربوط به مبحث مدیریت حیات وحش است.

منابع و مراجع مهم برای درس اکولوژی حیات وحش شامل بوم شناسی کربس، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، بوم‌شناسی و مدیریت حیات وحش ، دکتر منصور مصداقی و جزوات مربوطه Ecological Methodology Charles Krebs می‌باشد.

« شناخت و حمایت محیط زیست »

درس شناخت و حمایت محیط زیست در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 92 شامل 30 تست بوده و ضریب آن (3) می­باشد. این درس شامل 3 واحد اکولوژی و 3 واحد شناخت محیط زیست می­باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­شود. مباحث این درس شامل تعاریف و مفاهیم، زیستگاه‌ها، اکوسیستم و اکولوژی انسانی است.

منابع و مراجع مهم برای درس شناخت محیط زیست شامل شناخت وحمایت محیط زیست عبدالحسین وهاب‌زاده، مبانی محیط زیست عبدالحسین وهاب‌زاده، اکولوژی عمومی دکتر اردکانی ، اکولوژی عمومی دکتر نیشابوری و جزوات درسی می‌باشد.

« ارزیابی توان محیط زیست»

درس ارزیابی محیط زیست در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 92 شامل 20 تست بوده و ضریب آن (3) می‌باشد. این درس شامل 2 واحد ارزیابی که خود شامل مباحث مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی و مباحث مربوط به ارزیابی توان و آمایش سرزمین می‌باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­شود. مباحث این درس به طور کلی به دو بخش ارزیابی توان و آمایش سرزمین و ارزیابی اثرات تقسیم‌بندی می‌شود که بیشتر سئوالات از بخش توان و آمایش سرزمین طراحی می‌شود.

منابع و مراجع مهم برای درس ارزیابی محیط زیست شامل شالوده آمایش سرزمین دکتر مجید مخدوم، مقدمه‌ای بر ارزیابی زیست محیطی دکتر منوری و دکتر شریعت و ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) جزوات درسی می‌باشد.

« بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری »

درس بیولوژی حیوانات شکاری در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در کنکور سراسری سال 92 شامل 30 تست بوده و ضریب آن (2) می­باشد. این درس شامل 2 واحد زیست شناسی و شناخت حیوانات شکاری می­باشد که خود شامل مباحث مربوط به بیولوژی حیوانات شکاری و مباحث مربوط به پرنده شناسی می باشد که در دروه کارشناسی تدریس می­شود و توزیع سئوالات در هر دو بخش به یک صورت می‌باشد.

منابع و مراجع مهم برای درس بیولوژی حیوانات شکاری 1- راهنمای صحرایی پستانداران ایران ، هوشنگ ضیایی، انتشارات سازمان محیط زیست 2- پرنده شناسی ، دکتر منصور مصداقی ، نشر فرهنگ اسلامی 3- راهنمای پرندگان ایران، جمشید منصوری و جزوات درسی و کتب مرتبط با این مباحث بخصوص پرنده شناسی می‌باشد.


ضرایب دانشگاه سراسری منابع طبیعی و محیط زیست

ردیف

نام درس

ضریب درس در کنکور

منابع طبیعی ـ محیط زیست

1

زبان عمومی و تخصصی

2

2

آلودگی‌های محیط زیست

2

3

اکولوژی حیات وحش

2

4

شناخت و حمایت محیط زیست

3

5

ارزیابی محیط زیست

3

6

بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری

2

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

 پاسخگویی به سوالات شما همه روزه از ساعت 10 صبح تا 10 شب

با ما تماس بگیرید: 09365011721

دریافت بهترین پکیج جزوات کنکور کارشناسی ارشد محیط زیست::قابل توجه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترای محیط زیست::
گروه جزوات ارشد با سابقه 5 سال مشاوره و ارائه جزوات کنکور ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست، در حال حاضر مجموعه جزوات کامل و مدون کنکور ارشد و دکترا را بصورت تایپ شده و برگرفته از کلیه کتابها و جزوات رفرنس کنکور آماده ارائه نموده است. درضمن این جزوات پاسخ تشریحی کلیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد از سال 74 تا 93 و همچنین آزمونهای دکترا نیز در بر دارد.
این گروه همواره رتبه های برتر کنکور را در سابقه کاری خود داشته است
ایمیل: jozveharshad1389@gmail.com
شماره تماس: 09365011721

برای دریافت مشاوره کنکوری با خانم شاکری تماس بگیرید
موفق و موید باشید

افرادی که تمایل به مشاوره کنکوری دارند با شماره 09365011721 تماس بگیرند و شرایط درسی و نقاط قوت و ضعف خود را با خانم شاکری مطرح کنند. بر اساس شرایط هر دانشجو، برای او پکیج جداگانه ایی در نظر گرفته می شود


اصول مربوط به محیط زیست:

اصل اول: ماده ،انرژی ،فضا،زمان وتنوع همگی از انواع منابع به حساب می آیند.قبل از توضیح وتفسیر این اصل لازم است که تعریفی از یک منبع داشته باشیم:

منبع عبارت است از هر چیز مورد نیاز فرد،جمعیت یا اکوسیستم که با افزایش مهیایی خودتا یک سطح مطلوب یا کافی افزایش میزان تبدیل انرژی را اجازه می دهد.

با توجه به این اصل می توان گفت که ماده وانرژی دو منبع به حساب می آیندچون پیشروی وافزایش میزان تبدیل انرژی به وسیله سیستم های زنده متناسب با میزان مهیایی ماده وانرژی است.

از طرفی فضا نیز به طریق مشابه یک منبع به حساب می آید به عنوان مثال اگر فاصله یک حیوان از نزدیک ترین فرد از همان گونه ولی جنس مالف بیش از حد کوتاه باشد نشان می دهد که تراکم جمعیت احتمالا"آنچنان زیاد است که به دلیل جنگ با یکدیگر ،برخورد با سایر نا هنجاری ها افراد دیگر جمعیت در فرآیند جفت گیری مداخله خواهند کرد.اگر فاصله با نزدیک ترین جنس مخالف بیش از حد زیاد است احتمال یافتن جفت مورد نظر بسیار کم بوده وباروری که عملا" انجام می گیرداز حداکثر ممکن آن کمتر خواهد بودبنابراین یک منبع به حساب می آید.

زمان نیز یک منبع است مثلا"پستانداران کویر را در نظر بگیرید که برای بقاء خودبه ماندآب های موجود در کویر وابستگی دارند.در طول فصل خشک که تعداد ماند آب کاهش می یابد،پستانداران می بایست از یک ماند آب خشک شده به دیگری که دارای آب است مهاجرت کنند.اینکه این مهاجرت به انجام می رسد یا نهبستگی به این دارد که آیا پستانداربه اندازه کافی انرژی در اختیار دارد کهبا شتاب متوسط به اندازه کافی راه را به طرف نزدیک ترین موضوع مناسب دیگر بپیماید یا نه .

تنوع نیز یک منبع به حساب می آید.مثلا" هرچه تنوع غذاهای مصرفی یک گونه بیشتر باشدآسیب پذیری گونه در قبال تغییر یک عامل محیطی که غذای اورا از بین می برد کمتر است.برای گونه ای که از 100 گونه مختلف تغذیه می کنداحتمال اینکه تغییر یک عامل محیطی هر 100 گونه غذایش را از بین ببرد بسیار بعید است.در نتیجه گونه های فراوان تر وگسترده تر اغلب عمومی هستند تا تخصصی .صرفا"به دلیل اینکه سهم بیشتری از منابع محیطی برای آنها فراهم می باشد.مثل انسان-شغال-ملخ وکلاغ وبرخلاف اینها خرس کوالا که فقط از اوکالیپتوس می خورد،خرس پاندا که فقط از نوعی نی استفاده می کندنمونه آن موجوداتی هستند که به دلیل رژیم غذایی محدود فراوانیشان محدود شده است.  

اجزای ساختمانی یک پر کامل شامل بخشهای زیر است :


محور ( Shaft ) :  محور اصلی پر در حفرة فولیکول ( Follicle ) داخل پوست قرار دارد و از دو قسمت به نام خامه ( Calamus ) که فاقد ریشه  و ریشک است و دیگری محور انتهایی یا (Rachis )که دارای ریشه و ریشک است و تیغة پر یا پهنة آن را در برمی‌گیرد، تشکیل شده است.

تیغة پر ( Vane ) :  این قسمت دارای ساختمان صفحه‌ای نرم و قابل ارتجاع بوده، از ریشه و ریشک تشکیل شده است.

ریشه ( Barb ) : رگه‌هایی است که ساختمان صفحه‌ای پر را تشکیل می‌دهد.

ریشک ( Barbule ) :  شاخه یا رشته‌هایی است که از ریشه‌ها جدا می‌شود.

پر در پرندگان


چیزی که پرنده را از سایر مهره داران جدا می کند پر است که از لایه ی اپیدرم پوست منشأ میگیرد . فلس خزنده هم از لایه ی اپیدرم است . عقیده بر این است که پر از متکامل شدن فلس به وجود می آید .

پر در زندگی پرندگان 2 وظیفه ی مهم بر عهده دارد :

1- ایجاد عایق به منظور جلوگیری از کاهش حرارت بدن، در واقع سپر نگهدارنده ی حرارت بدن از سرما و گرمای خارج است .

2- ایجاد سطح تماس بیشتر در بالها ودم برای اینکه پرنده بتواند پرواز کند .

علاوه بر این 2 وظیفه ی فوق ، پر تا اندازه ای پوست بدن را از صدمات خارجی مصون نگه میدارد .

در سطح پوست جوجه ی پرندگان برجستگی هایی است که از آنجا پر خارج می شود. در تمام قسمت های بدن پرندگان پر وجود ندارد جاهایی که رویش پر در آنجا وجود دارد را Pterylae و جاهایی که رویش پر امکان پذیر نیست Apteria می گویند .

اصل اول: اصل وحدت زیست محیطی

هرچیزبرهمه چیزتأثیرگذاراست.اصل وحدت زیست محیطی که ازپس خورهای مثبت ومنفی تشکیل شده است به این معنی است که غیرممکن است به تنهایی بشودیک کارراانجام دادبلکه یک چیزبرهمه چیزتأثیرگذاراست که البته دراین موارداستثناءوجوددارد.البته درمقیاس کوچک جواب نمی دهد.مثل رابطه طعمه وطعمه خوارکه اگرطعمه کم شودطعمه خوارهم کم می شودواگر طعمه خوار کم شودطعمه زیاد می شود.

اصل دوم :اصل همسان گرایی

    زمان حال کلیدگذشته است.تمام عوامل فیزیکی وزیستی که باعث تغییرزیست محیطی می شوندکه عامل تغییردرگذشته هم بوده اند.

آقای جیمزهوتون:فرآیندهای زیستی وفیزیکی که زمین را شکل می دهند وباعث تغییر می شونددر گذشته نیز باعث تغییر می شده اندکه به صورت ساده می توان گفت زمان حال کلید گذشته است.

سرعت وفرکانس فرآیندهایی که در حال حاضرباعث تغییر در شکل زندگی می شوند حتما" لازم نیست که با گذشته یکسان باشند.به عنوان مثال نرخ انقراض رادرنظربگیریم ،آیا سرعت انقراض با گذشته یکی بوده؟خیر زیراعوامل وشدت عوامل باهم فرق می کندبنابراین سرعت انقراض هم فرق می کندکه درحال حاضر سرعت انقراض بیشتر شده برای اینکه اصل همسان گرایی کاربردی تر باشدبایدبه صورتی دیگر تعریف شود که می توان گفت:گذشته وحال کلید آینده هستند.

اصل همسان گرایی برای اینکه در محیط زیست جنبه کاربردی تر داشته باشدبایدبه صورت دیگر تعریف شود:تعیین تمام حالت زیستی وفیزیکی در گذشته وحال باعث تغییر دراکوسیستم شده می تواند در آینده به همان شکل تغییر کند.پس می توانیم پیش بینی کنیم عواملی که باعث تغییر می شودجنبه کاربردی پیدا می کند.مثلا": انقراض گونه ها در گذشته بوده در حال هم هست ودر آینده هم خواهد بودپس عوامل را شناسایی کرده وجلوگیری می کنیم یا باعث تغییرش می شویم دراینجاهم می تواندشدت عوامل وسرعت آنهافرق کند.

جمعیت (Population)

جمعیت یکی از مفاهیم بنیادی در علوم محیطی است. این اصطلاح، در مواردی که بودن توصیف بکار رفته باشد :

"" همواره به گروهی از افراد اطلاق می شود که همگی به یک گونه واحد تعلق داسته باشند.""

این تعریف برای مواقعی است که تمام افراد یک جمعیت به یک منطقه محدود شده باشند. تعریف جمعیت در مواقعی که مواردی که اعضای یک منطقه در منطقه وسیعی گسترش یافته باشند و تنها اختلاف بین اعضای مختلف فاصله باشد مشکلتر است. این مطلب مثلا برای ببر آسیایی و اردک سرسبز صدق می کند. در این موارد با معنی ترین روش برای تعریف جمعیت بر اساس تاثیری است که هر فرد می تواند بر دیگری داشته باشد. بنابرین در این مواقع جمعیت متشکل از آن عده از افراد یک گونه است که بالفعل قادر به آمیزش با یکدیگر باشند. بنابراین طبق این تعریف مرال های پارک ملی گلستان و منطقه جهان نمای گرگان و یا گوزن زرد منطقه حفاظت شده کرخه و دشت ناز ساری چون به علت جدایی جغرافیایی قادر به آمیزش با هم نیستند جمعیت های جداگانه به حساب می آیند.

رشد جمعیت     

ما در بین حیوانات شکاری دو نوع رشد جمعیت را می توانیم مشاهده کنیم.

الف) رشد J شکل یا نمایی (Exponential growth)

ب) رشد S شکل یا منطقی (Sigmoid or Logestic growth)

 در تعریف جدید، حیات وحش به صورت زیر تعریف می شود:

" به کلیه مهره دارانی که به حالت آزاد در محیط طبیعی خود یا محیطی مشابه محیط طبیعی  زندگی می کنند حیات وحش گفته می شود"

با توجه به این تعریف حیات وحش شامل ماهیها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران    می باشد. بنابراین با توجه به این تعریف حیواناتی که در باغ وحش ها زندگی می کنند جزو   حیات وحش محسوب نمی شوند.

همچنین محیط طبیعی محیطی است که موجود در آن تکامل یافته است.

با وجود اینکه تعریف حیات وحش کلیه مهره داران را دربر می گیرد اما رده های پرندگان و پستانداران به دو علت در این رشته مقام خاصی دارند:

   نخست آنکه مدیریت ماهیان به صورت شاخه ای مستقل و مجزا از حیات وحش تکامل یافته است.

 ثانیا رده های دوزیستان و خزندگان دارای گونه های معدودی بوده و همچنین نقش مهم و وظیفه بسیار بارز بوم شناختی در بوم سازگان ها ندارند.  

 مدیریت دو هدف عمده را دنبال می کند :

1-حفظ قابلیت تولید سرزمین یا زیستگاه

2- حفظ تنوع زیستگاه یا منطقه

مدیریت حیات وحش باید یک روند گردشی و روبه تکامل داشته باشد و در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد :

1-مدیریت باید لحظه ای و زمانی باشد یعنی مدیریت جامع و یا مدیریت خطی (مدیریت آقای کینگ )

2-مدیریت جامع یا خطی درست نیست و بهتر است شیوه گردشی را داشته باشیم( لیند بلوم) .

 

مدیریت حیات وحش یک روند گردشی و رو به تکامل است موارد مدیریت دائم در حال تغییر و تحول است . تغییرات در جمعیت حیات وحش ، تغییرات در رفتار آدمی و تغییرات در جامعه یا بطور طبیعی و یا توسط انسان است . آقای کینگ در سال 1941 گفت مدیریت حیات وحش روند خطی است . بر اساس نظریه خطی کینگ مدیر یا کارشناس باید بتواند کلیه اطلاعات لازم و موردنیاز مدیریت را در رابطه با جمعیت و زیستگاه چه از طریق شناسایی و سرشماری و یا طرق دیگر بدست آورد و زمانیکه شناخت کامل شد می تواند مشکل را شناخته ، تشخیص دهد و راه حل ارائه دهد و شیوه های مدیریتی اعمال کند .

آقای لیندبلوم با نظریه خطی خیلی موافق نیست و می گوید یک مدیریت جامع خوب است ولی ما در زمان مشخص به اطلاعات لازم و موردنیاز دست پیدا نمی کنیم و برای ما این شیوه به راحتی بدست نمی آید . و ما برای مدیریت یک روش گردشی را باید در نظر بگیریم زمانیکه ما مشکل را شناختیم بر اساس آن در هر دوره شیوه مدیریتی خاصی را اعمال می کنیم . ما می توانیم شیوه های مدیریتی هر دوره را برای دوره بعد با اصلاح بکار ببریم .

 

تکامل و بوم شناسی

منظور از تکامل تغییر است و تکامل از دیدگاه زیست شناسی را می توان تغییر هر یک از ویژگی های جمعیت در طول زمان دانست . اما هر گونه تغییری را نمی توان حرکتی به سوی تکامل دانست . اگر تغییر بوجود آمده موجب سازگاری بیشتر موجود زنده با محیط نگردد طبیعی است که به زیان موجود عمل کرده و موجب شکست وی در صحنه رقابت با سایر موجودات خواهد شد . از سوی دیگر تغییر بوجود آمده چنانچه موجب سازگاری بیشتر گردد باید بسامد ژن های بوجود آورنده آن تغییر در جمعیت از نسلی به نسل دیگر رو به فزونی باشد . پرسش مهمی که در اینجا مطرح می گردد آنست که چه چیزی تغییرات تکاملی را موجب می گردد؟چارلز داروین والاس در سال 1858 به این نتیجه رسیدند که گزینش طبیعی، ساز و کار (مکانیزم) اصلی پدید آورنده ی تکامل است .گزینش طبیعی با گذر از مراحل زیر عمل می کند:

1) تنوع ویژگی افراد، اصل تغییر ناپذیر در جمعیت هاست. افراد هیچ جمعیتی از گیاهان یا جانوران عیناً یکسان نیستند(تنوع).

2)در هر جمعیتی شمار کثیری از افراد بدنیا می آیند.(این توان تولید مثلی زیاد مدت ها پیش از داوین شناخته شده بود.)

3)افراد کثیر بدنیا آمده برای کسب منابعی که زندگی آنها بستگی دارد به رقابت خواهند پرداخت. هر فرد به طور متوسط تنهایک فرد را جایگزین خواهد ساخت.

بنابراین ، تنازع بقا اجتناب ناپذیر است.

4)برازنده ترین افراد جوان ،زنده خواهند ماند.یعنی از میان کلیه فرزندان ونونهالان بدنیا آمده تنها آنانکه به بهترین وجه توانایی بدست آوردن و مصرف منابع را دارند بقا خواهند یافت. (این پدیده "اصل بقای اصلح" خوانده می شود) .

5)چنانکه خاستگاه و ویژگی های برازنده ترین افراد وراثتی ( ژنتیکی ) باشد این ویژگی ها ( صفات ) به نسل بعد منتقل خواهد شد.

تکامل و بوم شناسی

منظور از تکامل تغییر است و تکامل از دیدگاه زیست شناسی را می توان تغییر هر یک از ویژگی های جمعیت در طول زمان دانست . اما هر گونه تغییری را نمی توان حرکتی به سوی تکامل دانست . اگر تغییر بوجود آمده موجب سازگاری بیشتر موجود زنده با محیط نگردد طبیعی است که به زیان موجود عمل کرده و موجب شکست وی در صحنه رقابت با سایر موجودات خواهد شد . از سوی دیگر تغییر بوجود آمده چنانچه موجب سازگاری بیشتر گردد باید بسامد ژن های بوجود آورنده آن تغییر در جمعیت از نسلی به نسل دیگر رو به فزونی باشد . پرسش مهمی که در اینجا مطرح می گردد آنست که چه چیزی تغییرات تکاملی را موجب می گردد؟چارلز داروین والاس در سال 1858 به این نتیجه رسیدند که گزینش طبیعی، ساز و کار (مکانیزم) اصلی پدید آورنده ی تکامل است .گزینش طبیعی با گذر از مراحل زیر عمل می کند:

1) تنوع ویژگی افراد، اصل تغییر ناپذیر در جمعیت هاست. افراد هیچ جمعیتی از گیاهان یا جانوران عیناً یکسان نیستند(تنوع).

2)در هر جمعیتی شمار کثیری از افراد بدنیا می آیند.(این توان تولید مثلی زیاد مدت ها پیش از داوین شناخته شده بود.)

3)افراد کثیر بدنیا آمده برای کسب منابعی که زندگی آنها بستگی دارد به رقابت خواهند پرداخت. هر فرد به طور متوسط تنهایک فرد را جایگزین خواهد ساخت.

بنابراین ، تنازع بقا اجتناب ناپذیر است.

4)برازنده ترین افراد جوان ،زنده خواهند ماند.یعنی از میان کلیه فرزندان ونونهالان بدنیا آمده تنها آنانکه به بهترین وجه توانایی بدست آوردن و مصرف منابع را دارند بقا خواهند یافت. (این پدیده "اصل بقای اصلح" خوانده می شود) .

5)چنانکه خاستگاه و ویژگی های برازنده ترین افراد وراثتی ( ژنتیکی ) باشد این ویژگی ها ( صفات ) به نسل بعد منتقل خواهد شد.

مخلوط عسل و دارچین در درمان بیماری ها


مخلوط عسل و دارچین درمان کننده بسیاری از بیماری ها در زمان قدیم و حال می باشد امروزه دانشمندان بر این عقیده هستند که عسل با وجودی که شیرین است، اما اگر در مقدار معین مصرف شود حتی برای بیماران دیابتی هم مضر نمی باشد.
مجله معروفی در کانادا به نام Weekly World تعداد 95 نوع بیماری که توسط عسل و دارچین درمان شده اند را نام برده است.

در این مقاله با عسل و دارچین، درمان کننده بسیاری از بیماری ها آشنا می شویم...
مخلوط عسل و دارچین درمان کننده بسیاری از بیماری ها در زمان قدیم و حال می باشد.

امروزه دانشمندان بر این عقیده هستند که عسل با وجودی که شیرین است، اما اگر در مقدار معین مصرف شود حتی برای بیماران دیابتی هم مضر نمی باشد.
مجله معروفی در کانادا به نام Weekly World تعداد 95 نوع بیماری که توسط عسل و دارچین درمان شده اند را نام برده است.
در این مقاله با عسل و دارچین، درمان کننده بسیاری از بیماری ها آشنا می شویم.

ورم مفاصل
- یک قسمت عسل را در 2 قسمت آب گرم حل کرده و به آن 1 قاشق چای خوری پودر دارچین بیافزایید. خمیر حاصله را روی محل درد به آرامی بمالید. درد بعد از 15 دقیقه از بین خواهد رفت.
- همچنین بیماران دچار ورم مفاصل می توانند، 1 فنجان آب داغ را با 2 قاشق عسل و 1 قاشق چای خوری پودر دارچین مخلوط کرده و بنوشند. این عمل را هر روز باید انجام دهند تا بیماری شان معالجه شود.
- مطالعات انجام شده روی این بیماران نشان داده است که، اگر این بیماران قبل از صبحانه مخلوط 1 قاشق غذاخوری عسل با 4/1 قاشق چای خوری پودر دارچین را میل کنند، درد آنها بعد از 1 ماه از بین خواهد رفت. بیماران مورد مطالعه نمی توانستد راه بروند اما بعد از استفاده از این روش، توانستند به راحتی شروع به راه رفتن بدون درد کنند.

جلوگیری از ریزش مو
- قبل از حمام کردن، 1 قاشق غذاخوری عسل به همراه با 1 قاشق چای خوری پودر دارچین مخلوط کرده و روی سر خود بمالید و 5-15 دقیقه صبر کنید و سپس موهای خود را بشوئید.

عفونت مثانه
- 2 قاشق غذاخوری عسل به همراه با 1 قاشق چای خوری پودر دارچین را در 1 لیوان آب گرم حل کرده و آن را بنوشید. این روش باعث می شود که میکروب های مثانه را از بین برود.

درد دندان
- 5 قاشق چایخوری عسل به همراه با 1 قاشق چای خوری پودر دارچین مخلوط کرده و خمیر حاصله را روی دندان خراب بمالید. این عمل را 3 بار در روز انجام دهید تا دندان خراب و دردناک درمان شود.

کلسترول
- 2 قاشق غذاخوری عسل به همراه با 3 قاشق چای خوری پودر دارچین را در مقداری برابر 2 لیوان چای حل کرده و آن را بنوشید. بدین وسیله بعد از 2 ساعت کلسترول خون به اندازه 10درصد پایین می آید.
- تحقیقات اخیر نشان داده است که مصرف عسل خالص در درمان بیماران مبتلا به کلسترول بسیار مفید است.

سرماخوردگی
- به مدت 3 روز از مخلوط 1 قاشق غذاخوری عسل گرم با 4/1 قاشق چایخوری پودر دارچین استفاده کنید. این روش برای درمان سرفه مزمن، سرماخوردگی و سینوزیت به کار می رود.
- عسل محتوی مواد مفید طبیعی است و به این ترتیب از آنفلوآنزا و سرماخوردگی جلوگیری می کند.

ناباروری , باردار شدن
- زنان می توانند از پودر دارچین برای باردار شدن استفاده کنند.
- زنان نابارور مقداری پودر دارچین را با 2/1قاشق چای خوری عسل مخلوط کرده و آن را به طور مرتب در روز روی لثه یا دهان خود قرار دهند. این کار باعث می شود که مخلوط حاصل از طریق بزاق وارد بدن شود.
- مردان 2 قاشق غذاخوری عسل را قبل از خواب میل کنند تا این مشکل برطرف شود.


معده درد

- مخلوط عسل و پودر دارچین ، درمان کننده درد معده، زخم معده و نفخ می باشد.

بیماری قلبی
- خمیر عسل و پودر دارچین را تهیه کنید و آن را بر روی نان به جای مربا قرار دهید. این روش را به طور مرتب به عنوان صبحانه میل کنید.
- این روش باعث پایین آوردن کلسترول، کاهش ضربان قلب، به راحتی نفس کشیدن، بهتر شدن جریان خون و جلوگیری از بیماری قلبی می شود.

بهبود سیستم ایمنی
- استفاده روزانه از عسل و دارچین باعث حفاظت بدن از باکتری و ویروس می شود.
- عسل، محتوی مقدار زیادی ویتامین و آهن می باشد و بدن را مقاوم می کند.
- استفاده روزانه از عسل، باعث عملکرد بهتر گلبول های سفید خون می شود و درنتیجه بهتر با ویروس ها و باکتری های وارد شده به بدن می جنگد.

سوء هاضمه
- قبل از هر وعده غذا، پودر دارچین را روی 2 قاشق غذاخوری عسل بریزید. این کار باعث می شود که اسید معده ترشح شود و غذای وارده به معده را هضم کند و از سوء هاضمه جلوگیری کند.

تاول
- 3 قاشق غذاخوری عسل با 1 قاشق غذاخوری پودر دارچین مخلوط کرده و قبل از خواب، روی تاول بگذارید و صبح مخلوط مالیده شده بر روی تاول را با آب گرم بشویید. اگر این کار را به مدت 2 هفته هر روز انجام دهید، تاول را از ریشه از بین خواهید برد.

عفونت پوستی
- تمام عفونت های پوستی و اگزما با استفاده از عسل و پودر دارچین درمان می شوند.

کاهش وزن
- 1 فنجان آب،عسل و پودر دارچین را هر روز و قبل از صبحانه با معده خالی بنوشید.
- اگر مخلوط گفته شده را هر روز بنوشید، از تجمع چربی در بدن جلوگیری کرده و باعث کاهش وزن می گردد.

سرطان
- عسل و دارچین، درمان کننده سرطان های معده و استخوان شناخته شده است.

تولیدکننده با استفاده ازنور خورشید موادآلی ومورد نیاز خود رامی سازد.

تولیدکننده ها : اتوتروف   autotroph

مصرف کننده ها: هتروتروف   heterotroph

مجموعه موجودات زنده هر اکوسیستم رابه دوگروه اصلی تقسیم می کنند:تولید کننده ها ومصرف کننده ها این تقسیم بندی از نظر نقش موجودات زنده درامرتولیدومصرف وارتباط اکوسیستم صورت گرفته است:

گروه اول یا تولیدکننده هادرواقع همان گیاهان سبز هستند.که بوسیله نور خورشید2co وآب رابه ترکیب آلی تبدیل می کنند.درواقع می توان گفت غذای خود راخودشان می سازندبنابراین به آنها اتوتروف می گویند(خودغذاساز).

اما گروه دوم یا مصرف کننده ها ازمودساخته شده توسط تولیدکننده هااستفاده می کنندکه به آنها هتروتروف می گویند.

نوک پهن

مشخصات:هردوجنس بوسیله منقار بلند وبیل مانندشان از سایر اردکها متمایز اند ودر هنگام استراحت وشنا سر را پایین نگه می دارند.

شکل ظاهری:در پرنده نر سر به رنگ سبز تیره وبراق ،سینه سفید ،شکم وپهلوها بلوطی وروتنه کاملا”سیاه وسفید است همچنین پیش بالها آبی

ومایل به خاکستری ،آینه بالی سبز رنگ ودمگاه سیاه است اما انتهای پرها دم سفید است .پرنده ماده ونابالغ ها روی آب شبیه ماده سر سبز اند با این تفاوت که منقارشان بزرگ است.در فصل تولید مثل نرها شبیه ماده ها می شوندبا این تفاوت که رنگ آبی پیش بال نر ،روشن تر است.

پرواز:رنگ پیش بال آبی روشن تر است.

اندازه:50سانتی متر.

 نحوه زیست در ایران:زمستان گذران.

زیستگاه:در مناطق تالابی ،باتلاقها ،دریاچه هاوگاهی نیز سواحل دریا که پوشش گیاهی فراوان دارد بسر می برد.

حفاظت:میزان شکار این پرنده باید مورد توجه جدی قرار گرفته واز شکار بی رویه اش جلوگیری شود.

کشیم بزرگ

مشخصات:ازدیگرکشیمیان بزرگ تر است.منقارش قرمز،گردن باریک،پشت گردن وروتنه خاکستری مایل به قهوه ای است.در فصل تولیدمثل روی سرش دو کاکل بلند وتیره دیده می شود.حاشیه چشمان وزیر گلوی این پرنده سفید است.هنگام شناکردن روی آب بدن کشیده اش اندکی در آب فرو می رود.درزمستانها سروگلو سفیداست وروی سرش کاکل تیره رنگ به حالت خوابیده دیده می شود.

پرواز:درموقع پرواز،شاهپرهای ثانوی ولکه بزرگ وسفیدرنگ پیش بالش دیده می شود.

اندازه:47سانتی متر.

نحوه زیست در ایران:بومی.

زیستگاه؛اغلب دردریاچه های آب شیرین،آبگیرهاومصب هایی که دارای پوشش گیاهی است بسر می برندولابه لای پوششهای نیزار تولیدمثل می کنند.

حفاظت:درحال حاضر نیازی به برنامه حفاظت نیست.

پرندگان احتمالاً150 میلیون سال پیش ، از آرکئوپتریکس ، که آن را بیشتر دایناسور دارای پر می دانند تا یک پرنده ، به وجود آمدند . تقریباً همه ی زیست شناسان معتقدند که پرندگان زادگان مستقیم دایناسور های تروپود هستند . از آنجا که اثر پر ها در فسیل ها بندرت باقی می ماند و پرندگان امروزی استخوان های ظریف تو خالی دارند ، سابقه فسیلی پرندگان ناقص است. ارتباط بین 166 خانواده پرندگان امروزی از مطالعات شباهت های DNA  در نمونه های زنده حاصل شده است . گمان می رود همه ی راسته ها به غیر از چند راسته از پرندگان بدون دندان جدید ، قبل از انقراض دایناسور ها یعنی 65 میلیون سال پیش به وجود آمدند .   

معرفی پرندگان

پرندگان مهره دارانی هستند که بدنشان از پر پوشیده شده ، دستها تبدیل به بال و پاها برای نشستن ، شنا کردن و راه رفتن مساعد شده است و هر پا معمولاً دارای 4 انگشت می باشد . پر ها که در پرندگان نقش پوشش و پرواز را به عهده دارند ،آنها را از مهره داران دیگر متمایز می نماید . قدرت پرواز در پرندگان به آنها امکان می دهد مناطقی را برای زیست خود انتخاب نمایند که سایر حیوانات از دسترسی به آن مناطق عاجز باشند . در حقیقت می توان گفت که پرندگان از لحاظ پرواز بهترین و کامل ترین وسیله را داشته ،  بعضی از آن ها با استفاده از جریانات هوا چه در دریا و چه در خشکی ، از حد اکثر قدرت پرواز استفاده می نماید . پرندگانی مانند غاز ها به دلیل مهاجرت های طولانی دارای بال های قوی هستند و جغد ها شاید به دلیل موفقیت در شکار به بال های بدون تولید صدا (در موقع پرواز) مجهز شده اند .

درباره ی سرعت پرواز آزمایش های زیادی صورت گرفته و به این نتیجه رسیده اند که سرعت پرواز در بیش از نصف پرندگان دنیا از 60 کیلومتر در ساعت متجاوز نمی باشد . سرعت بیش از 85 کیلو متر را برای بعضی از  پرندگان شکاری آبزی مانند اردک و غاز و همچنین کبوتر مسابقه ذکر کرده اند و بعضی از مؤلفین ، لاشخور ریش دار را با سرعت 120 کیلو متر و کبوتر مسابقه را با 150 کیلو متر در ساعت رکورد شکن سرعت معرفی می نمایند.


با توجه به مطالب گفته شده و بر اساس اظهارات آقای اسکندر فیروز 502 گونه پرنده در ایران وجود دارد که در حال حاضر هم بر اساس مطالعات گروهی از محققان خارجی(هلندی) تعداد این گونه ها روبه افزایش است.

به طور کلی گونه هایی که در ایران وجود دارند:

1- جوجه آور :

الف) بومی:

a) native

b)resident

c)endemic


ب) مهاجر  breeding migratory


2- غیر جوجه آور :

الف) مهاجر فصلی seasonal migratory

ب) مهاجر گذری passer migratory

Native : یعنی پرندگانی که خاستگاه آنها ایران است ولی به علت تشابه زیستگاه در کشورهای دیگر هم دیده می شوند و انسان در نقل و انتقال آن دخالتی ندارد مثل سینه سرخ ایرانی iranian gutturalis

Endemic : فقط در ایران شکل گرفته و دیده می شود و توانایی زیستن در سایر مناطق را ندارد مثل زاغ بور podoces pleskei

Resident : مثل اکثر پرندگان ایران که علاوه بر ایران در اکثر کشورهای دیگر هم وجود دارد و زادآوری می کنند مثل گنجشک – زاغی

Breeding migratory : که اواخر زمستان به ایران می آیند و تخم گذاری می کنند و اواخر تابستان ایران را ترک می کنند مثل کاکایی صورتی larus genei

Seasonal migratory : مثل مرغابی ها که فصول پاییز و زمستان در ایران هستند.

Passer migratory : مثل سلیم ها و آبچلیک ها که به صورت عبوری ضمن مهاجرت خود در ایران هم توقف دارند و بعد میروند .

سلیم ها charadoriidae

آبچلیک ها scolopacidae

انواع پس خور:

پس خور مثبت وپس خور منفی

پس خورمنفی:در پس خور منفی واکنش سیستم درجهت عکس روندخروجی یا ورودی وخروجی عکس هم باشند.مثلا"درتنظیم درجه حرارت بدن اگردریک روزآفتابی بیرون رفته وگرم شویم افزایش دماموجب تحریک سیستم عصبی می شودیعنی یک ورودی انجام شده واگرهمچنان زیرآفتاب باشیم بدن واکنش فیزیولوژیکی انجام داده یعنی منافذپوست باز شده وعرق می کنیم واگربه برویم درنتیجه حرارت بدن به حالت اولیه بر می گردد.این بازگشت عکس واکنش گرمایی بدن است پس پس خورمنفی است.

پس خورمثبت: افزایش خروجی منجربه افزایش بیشترآن می شود.مثلا"درآتش سوزی جنگل ابتدا چوب های گلی می سوزندبه خاطراینکه مرطوبند.سپس براثرافزایش شعله چوبهای مجاورخشک شده ودامنه آتش سوزی بیشتر می شود.درنتیجه هرچه آتش بزرگتر باشدچوبهای بیشتری خشک می شود وسرعت گسترش آتش بیشتر می شود.

 

پس خور منفی مطلوب است چون باعث تعادل وثبات می شود.

  پس خور مثبت که گاهی به آن چرخه معیوب هم می گویندموجب ناپایداری می شود.در هر موردی که شیوه بهره برداری ماازمحیط به پس خور می انجامد،وضعیت بسیارنامناسب پیش می آید.

درباره مفاهیم شاخص زیستی از دیدگاه بوم شناسی سیمای سرزمین و زیست شناسی حفاظت تعاریف متنوع و متفاوتی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

گونه کانونی (Focal species): شامل گونه یا گروهی از گونه‌ها که دارای نیازهای کارکردی و مکانی هستند. در واقع،  گونه کانونی به طور موثر محدودیت‌های محیطی را برای حفاظت سایر گونه‌های موجود در منطقه را تعریف می‌کند. در تعریف دیگر گونه کانونی، گونه‌ای است که تلاش‌های حفاظتی روی آن متمرکز می‌شود.

کشیم کوچک

مشخصات:کوچکترین پرنده ازتیره کشیمیان،منقاروگردنش از سایرین کوتاه تروکلفت تر است.پروبال این پرنده درتابستان قهوه ای تیره ودرکناره های گردن دولکه بزرگ ،قرمزرنگ دیده می شود. درزمستانها،پروبال بسیارکمرنگ،گلوسفید وگردن نخودی است.جوجه های این پرنده پررنگ اندوروی سرشان طرح مشخصی از رگه های سفید دیده می شود.

پرواز:پروازش با بال زدنهای سریع،درارتفاعی پایین،نزدیک سطح آب است.

شکل ظاهری :نروماده هم شکل می باشند.

اندازه:26سانتی متر.

نحوه زیست در ایران:بومی.

زیستگاه:درآبگیرها،دریاچه ها،ماندابهازندگی می کند.همانجاتولیدمثل می کنند.

حفاظت:درحال حاضر نیازی به برنامه حفاظت نیست.

راسته کشیم سانان

تیره کشیمیان

کشیم گردن سیاه

مشخصات:منقارش قلمی وسیاه رنگ واندکی متمایل به بالا،درفصل تولیدمثل،سر،گردن،گوش،به رنگ سیاه است وگوش پرهایس بادبزن مانند می شود.درزمستان،سر،تاریک وپشت گردن،سیاه رنگ است.درزیرچشمها وگلوی پرنده ،لکه مشخص سفیدی مشاهده می شودکه تا پشت چشم ها ادامه دارد.

اندازه:30سانتی متر.

نحوه زیست در ایران:زمستان گذران است.

زیستگاه:درتالابها وبرکه های عمیق ونواحی باتلاقی دارای پوشش گیاهی تولیدمثل کرده ،وزمستانها ،دردریاچه ها وآبهای ساحلی زندگی می کند.در زمستان نسبتا”فراوان است .

حفاظت:درحال حاضر نیازی به برنامه حفاظت نیست.

از بنیانگذاران فنون و مدیریت حیات وحش آقای لئوپولد است که اولین کتاب حیات وحش را چاپ کرد . یکی از نظرهایی که در رابطه با مدیریت حیات وحش وجود دارد این است که مدیریت حیات وحش ایجاد سرزمین هایی با تولید سالانه و مستمر حیات وحش است که به منظور استفاده های تفریحی صورت می گیرد .

 آقای لئوپولد در سال 1932 بر اساس این دیدگاه مدیریت حیات وحش را تعریف کرد :

 « مدیریت حیات وحش تکنیک اداره اراضی سرزمین برای تولید مستمر جمعیت های مطلوب و با ارزش حیوانات وحشی جهت شکار و سایر انواع بهره برداری ها است . »

در واقع مدیریت به یک سری تصمیماتی گفته می شود که ما باید در مواقع لازم اتخاذ کنیم تا بتوانیم آن جمعیت و زیستگاه را تحت کنترل خود بگیریم مثل ایجاد پناه یا تغذیه دستی حیات وحش .

سیستم وپس خور feed back :

سیستم : بخشی از کره زمین یا جهان که به قصد مشاهده ومطالعه از بقیه جداشده است.

بعضی از سیستم ها به لحاظ فیزیکی جدا شده اند.مثل مواد شیمیایی وبعضی در ذهن خودمان جدا شده اند.بنابراین سیستم را می توان مجموعه ای از عناصر یا اجزائی دانست که در ارتباط با هم به صورت یک کل عمل می کنند.

1_سیستم باز: سیستمی از نظریک عامل باز محسوب می شودکه آن عامل را با سیستم های دیگر مبادله کند. اقیانوس ازنظرآب سیستم باز است زیراآب با اتمسفر مبادله می شود.

2_سیستم بسته : سیستم بسته از نظریک عامل سیستمی است که آن عامل را نتواندبا سیستم های دیگر مبادله کند.زمین از نظر موادمعدنی سیستمی بسته است واز نظر انرژی باز است زیراباسیستم کرات دیگر تبادل انجام می دهد.

لایه های اتمسفر:

تروپوسفر: پایین ترین ونزدیک ترین لایه اتمسفر که تا ارتفاع 20km در استواودر قطبین 10km ارتفاع داردوتمام فعل وانفعالات جوی در این لایه ای است که تمام موجودات زنده می توانند در آن حیات داشته باشندوبه ازای 100m ارتفاع 1 درجه کاهش دما داریم.

استراتوسفر: ازمشخصات این لایه این است که لایه اوزون در آن قرار دارد .دراین لایه دما از 60-درجه به صفر درجه می رسد.تا 50 km سطح زمین امتداد دارد.

ترموسفر: قسمت انتهایی آن تا 450 km از سطح زمین ارتفاع دارد.در این لایه دما در قسمت های بالایی به2000درجه سانتی گراد می رسد وبه علت اینکه این لایه نور را مستقیما" جذب می کنداین لایه گرم وگرم تر می شود.

اگزوسفر: بالاترین لایه است در 900km سطح زمین واقع شده وماهواره ها در آن قرار می گیرند.در این لایه مولکولهای گازی شکل قرار دارند که با در یافت تشعشعات خورشیدی برانگیخته می شود.

این پکیج حاصل جمع آوری کلیه مباحث و نکات مهم جزوات رفرنس کنکوری است و داوطلبانی که از این پکیج استفاده کرده اند نظرات مثبت خود را به اینگونه به ما اعلام داشته اند که:


1- حداقل 70% تست های کنکور 93 را در این جزوات مطالعه کرده بوده اند


2- با تهیه این پکیج نگران اینکه جزوه یا نکته ایی را مطالعه نکرده باشند نداشته  و نیازی به دنبال جزوه گشتن نداشته اند


:*:*:​قابل توجه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترای محیط زیست​:*:*​
​:

​ گروه جزوات ارشد با سابقه 5 سال ارسال جزوات و مشاوره در زمینه کنکور کارشناسی ارشد محیط زیست برای کنکور 94 پکیج زیر را ارائه می دهد


​:*:​
جزوات مدون و کامل کنکور کارشناسی ارشد برای اولین بار در رشته محیط زیست، برگرفته از همه کتابهای رفرنس و جزوات اساتید طراح سوال (شامل دروس آلودگی های محیط زیست، شناخت محیط زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین، بیولوژی و پرنده شناسی و اکولوژی حیات وحش و زبان) تالیف شد

 
​:*: ​جزوات کامل برای کنکور دکترای محیط زیست. بر گرفته از جزوات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد. هر گرایش بصورت جداگانه

 
​:*:​
دارای پاسخنامه تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد (از سال 74 تا 93) و دکترا همه گرایش ها (ازسال 91 تا 93). ارسال فقط با هزینه کپی و پست پیشتاز
:*: مشاوره و پشتیبانی، تحت نظر سرکار خانم مهندس شاکری


::لطفا اطلاع رسانی کنید::

​Mobile: 09365011721

Weblog:
www.mz89.blogsky.com

برای مشاهده این مطلب احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

دانلود سری کامل جزوات کنکور کارشناسی ارشد محیط زیست

جزوات برگرفته از جزوات تهران می باشند

برای دانلود هر جزوه فقط 3000 تومان واریز کنید

در صورت تمایل به دریافت کل جزوات فقط 22000 تومان واریز کنید


دانلود جزوه اکولوژی حیات وحش از اینجا


دانلود جزوه اکولوژی حیات وحش 2 از اینجا


دانلود جزوه فنون مدریت حیات وحش از اینجا 


دانلود جزوه مبانی مدیریت حیات وحش از اینجا


دانلود جزوه پرنده شناسی از اینجا


دانلود جزوه پرنده شناسی منصور جمشیدی از اینجا


دانلود جزوه بیولوژی از اینجا


دانلود جزوه زیست حفاظت از اینجا


دانلود جزوه شناخت و حمایت محیط زیست از اینجا